REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO
o tytuł "SUPER KLASY"


1. Organizator konkursu:  Samorząd Uczniowski,
2. Cel konkursu:
a)  wyłonienie najlepszej klasy w szkole,
b)  promocja i kształtowanie zachowań zgodnych z normami społecznymi,
c)   promocja zdrowego stylu życia,
d)  propagowanie ekologicznych zachowań w życiu codziennym,
e)  propagowanie segregacji odpadów jako sposobu na ekologiczny, ekonomiczny i modny sposób na rozwój ówczesnej cywilizacji i społeczeństw,
f)  propagowanie i zaszczepianie chęci do współzawodnictwa w duchu "Fair Play",
3. Uczestnicy konkursu:  
klasy I-VII
4. Termin: 
Cały rok szkolny /wrzesień - czerwiec/
5. Nagrody:
Tytuł SUPER KLASY SP MOKRE /puchar, dyplom, nagrody/
6. Komisja konkursowa:
Beata Nowak (przewodnicząca) i nauczyciele nie-wychowawcy

7. Zadania konkursowe dla klas:
a)  ZADANIE 1: Najschludniejsza sala lekcyjna w szkole
b)  ZADANIE 2: Największe czytelnictwo
c)  ZADANIE 3: Zwycięzca w akcjach charytatywnych i wolontariatu
d)  ZADANIE 4: Najlepsza klasa pod względem zachowania, wysokiej kultury osobistej oraz niesienia pomocy innym
e)  ZADANIE 5: Zwycięzca w szkolnych zbiórkach ekologicznych /nakrętki  plastikowe PET, makulatura, baterie itp./
f)  ZADANIE 6:  Klasa z najwyższą frekwencją
g)  ZADANIE 7: Najlepsze osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i sportowych
j)  ZADANIE 8: Aktywność w życiu szkoły i gminy
8. Punktacja konkursowa:
a)  klasyfikacja generalna polega na przeliczaniu sumy punktów uzyskanych za zajęte miejsca w poszczególnych zadaniach,
b)  w przypadku analizy udziału w konkursach przedmiotowych i sportowych, stosuje się punktację pomocniczą decydującą o zajętym miejscu
9. Postanowienia końcowe:
a)  regulamin konkursu opublikowany zostanie na stronie internetowej szkoły oraz szkolnych gazetkach ściennych
b)  organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapisów regulaminu
GMINA ZAMOŚĆ
SP  MOKRE
WITAMY W NASZEJ SZKOLE!!!
Mokre 303    22-400 Zamość
tel. 84 641 15 77
www.spmokre.pl           sp-mokre@wp.pl